Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου - Αίτηση γονέων για τη χορήγηση από το δικαστήριο άδειας εκποίησης ακινήτου του ανήλικου τέκνου τους - Εκουσία δικαιοδοσία (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …………. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αίτηση 1. Του ... , κατοίκου ... και 2. Της ... , κατοίκου ...

Η ανήλικη ... κοινό τέκνο μας από νόμιμο γάμο που τελέσθηκε στις .../.../... στην ... κατά τους ιερούς κανόνες του ορθόδοξου δόγματος, έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της από κληρονομία του πάππου της ... , ο οποίος απεβίωσε αδιάθετος στη Θεσσαλονίκη στις .../.../.... και του οποίου την κληρονομία δεν αποδέχθηκαν, αλλά νομίμως και εμπροθέσμως αποποιήθηκαν η χήρα του ... και η δεύτερη από εμάς τους αιτούντες θυγατέρα του τυγχάνουσες μόνες εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον πέμπτο όροφο της επί της οδού ... οικοδομής, καθαρού εμβαδού 100 τ.μ., στο οποίο αναλογεί ποσοστό 9,221 % εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής.

Επειδή το μερίδιο της ανήλικης κόρης μας στο ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο δεν της αποφέρει κανένα απολύτως εισόδημα, δοθέντος ότι το εν λόγω ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς είναι παλαιό (η οικοδομή κατασκευάστηκε πριν 50 έτη), εγκαταλελειμμένο τα τελευταία 20 έτη και η επισκευή του απαιτεί δυσανάλογα της αξίας του περισσότερα χρήματα.

Επειδή, μετά τη λύση του γάμου μας, από τον οποίο γεννήθηκε η πιο πάνω ανήλικη κόρη μας ... , με την με αριθμό .../... αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... , την επιμέλεια της ανήλικης, ύστερα από κοινή συμφωνία μας έχει η δεύτερη από εμάς, την δε γονική μέριμνα αυτής ασκούμε από κοινού οι αιτούντες.

Επειδή υπάρχει προφανής ωφέλεια για την ανήλικη κόρη μας και επιβάλλεται από άφευκτη ανάγκη η εκποίηση του ως άνω μεριδίου της ανήλικης, δεδομένου ότι συντρέχει κίνδυνος καταπάτησης του εν λόγω ακινήτου και επιπλέον διότι η ανήλικη, που είναι σήμερα δώδεκα (12) ετών και δεν έχει κανένα εισόδημα από καμμιά πηγή, δεν αποκομίζει κανένα έσοδο από αυτό, το δε τίμημα που θα πραγματοποιηθεί από την πώληση του ιδανικού μεριδίου, ανερχόμενο στο ποσό των ... ευρώ, ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του ακινήτου και θα διατεθεί για τις ανάγκες διαβίωσης και εκπαίδευσής της.

Επειδή η αίτησή μας αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε: Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. Να μας δοθεί η άδεια να εκποιήσουμε, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, το ιδανικό μερίδιο που έχει η ανήλικη κόρη μας, ... , στο πιο πάνω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, που βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον πέμπτο όροφο της επί της οδού ... οικοδομής, καθαρού εμβαδού 100 τ.μ., στο οποίο αναλογεί ποσοστό 9,221 % εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής, με ελάχιστο τίμημα ... ευρώ, και το προϊόν της εκποίησης αυτής να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες διατροφής και εκπαίδευσης της ανήλικης.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ...

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.