Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση επίδειξης εγγράφων κατ’ άρθρo 902 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρo 450 παρ. 2 ΚπολΔ (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών)

Του …………., κατοίκου …………. Αττικής, οδός …………. κατά Του …………., κατοίκου Πειραιά, οδός …………. Της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ………………….., που εδρεύει στο ………………….. στην οδό ………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα.

Διατηρώ επιχείρηση επισκευής, ανακατασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης ………………….. με έδρα ως άνω. Ο πρώτος των καθών είναι πτυχιούχος ναυπηγός μηχανικός που ασχολείται κατ’ επάγγελμα, μεταξύ άλλων συναφών δραστηριοτήτων, με την εκτέλεση ναυπηγικών μελετών, ναυτικών επιθεωρήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε παντός τύπου πλοία και πλωτά μέσα. Η δεύτερη των καθών είναι εταιρία με αντικείμενο τη διενέργεια επίσης ναυπηγικών μελετών ναυτικών επιθεωρήσεων και πραγματογνωμοσυνών, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων συναφών δραστηριοτήτων, την, μέσω στελεχών της και/ή εξωτερικών συνεργατών εντολοδόχων της, επ’ αμοιβή επίβλεψη και/ή παρακολούθηση των εργασιών ναυπήγησης, επισκευής, μετασκευής, ανακατασκευής κ.λπ. πλοίων και σκαφών για λογαριασμό πλοιοκτητών και ιδιοκτητών σκαφών, ασφαλιστών, τραπεζών και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, ως εντολοδόχος αυτών. Ο πρώτος των καθών είναι εξωτερικός συνεργάτης της δεύτερης αυτών, η οποία από καιρού εις καιρόν, δυνάμει μεταξύ τους συμβάσεων μίσθωσης υπηρεσιών, του αναθέτει την για λογαριασμό της εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης επί πλοίων και σκαφών και επίβλεψη ή παρακολούθηση της ναυπήγησης, επισκευής, μετασκευής ή ανακατασκευής αυτών. Δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου κατά ………………….. μεταξύ εμού ως εργολάβου και της Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής με την επωνυμία ………………….. με έδρα το ………………….., ως εργοδότου μου ανατέθηκε και εγώ ανέλαβα το έργο της ανακατασκευής και καθολικής αναβάθμισης του ………………….. πλοιοκτησίας της τελευταίας. Κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης το σκάφος τελούσε λιμενισμένο σε κατάσταση παρατεταμένης ακινησίας έχοντας, λόγω των σοβαρών ελαττωμάτων, ελλείψεων και κακοτεχνιών της ναυπήγησής του σε συνδυασμό με τις σοβαρές δομικές και ηλεκτρομηχανολογικές ζημιές που του είχαν επιφέρει αυτά, περιέλθει σε κατάσταση πλήρους αναξιοπλοΐας, ανίκανο να επιτελέσει το σκοπό του. Με την ένδικη σύμβαση έργου αρχικά μου ανατέθηκε η αποκατάσταση ενός μικρού μόνο μέρους των εμφανών ελαττωμάτων, ελλείψεων, κακοτεχνιών και ζημιών του επίδικου σκάφους, ενώ στη συνέχεια, κατά την εκτέλεση των συμφωνημένων εργασιών ήλθαν στην επιφάνεια αμέτρητα ελαττώματα, κακοτεχνίες και σοβαρές δομικές ζημιές του, την αποκατάσταση των οποίων με διαδοχικές συμπληρωματικές συμφωνίες μου με την πλοιοκτήτρια του ………………….. ανέλαβα να αποκαταστήσω με δικούς μου εργατοτεχνίτες, υπεργολάβους και υλικά. Τις προς εκτέλεση εργασίες προδιέγραφε και ανέθετε ο επί του σκάφους μόνιμα επιβαίνων πλοίαρχος αυτού, ο οποίος στη συνέχεια επέβλεπε την εκτέλεση αυτών προβαίνοντας σε διαρκείς παρατηρήσεις και τροποποιήσεις και κατά την ολοκλήρωση μίας εκάστης αυτών την ενέκρινε και την παραλάμβανε. Περί τα τέλη Νοεμβρίου ………………….. είχε ήδη εκτελεσθεί από τα συνεργεία μου και τους υπεργολάβους μου ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασιών επί του επίδικου σκάφους, ενώ άλλος, σημαντικός αριθμός εργασιών, βρισκόταν σε εξέλιξη και κάποιες άλλες εργασίες εκκρεμούσαν προς έναρξη εκτέλεσης. Λόγω του εξαιρετικού αριθμού των εκ παραλλήλου διενεργούμενων ετερόκλητων εργασιών επί του επίδικου πλοίου, το ζήτημα της πληρωμής της εργολαβικής μου αμοιβής είχε αποτελματωθεί καθότι η πλοιοκτήτρια του προαναφερόμενου πλοίου θορυβημένη από τις διαρκώς αναφυόμενες πρόσθετες εργασίες και το διαρκώς διογκούμενο κόστος αθέτησε την αρχική μεταξύ μας συμφωνία που προέβλεπε τμηματικές καταβολές της εργολαβικής μου αμοιβής και εξόφληση κάθε αποπερατωμένης επιμέρους εργασίας με τη δικαιολογία ότι τελούσε σε σύγχυση ως προς το ποιες εργασίες είχαν ολοκληρωθεί, ποιες βρισκόντουσαν σε εξέλιξη και ποιες εκκρεμούσαν για να εκτελεστούν. Για την εκτόνωση της κατάστασης και την ομαλοποίηση των σχέσεών μας η αντισυμβαλλόμενη στη σύμβαση έργου πλοιοκτήτρια του επίδικου σκάφους έδωσε εντολή στη δεύτερη των καθών να επιθεωρήσει το πλοίο ………………….. στον τόπο που ήταν ανελκυσμένο προς διαπίστωση των ήδη εκτελεσμένων σ’αυτό εργασιών και την εν συνεχεία επίβλεψη των σε εξέλιξη ευρισκομένων υπολοίπων, αναφέροντας γραπτά τα ευρήματά της προς αυτήν με περιοδικές αναφορές. Για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας σ’αυτήν εντολής η δεύτερη των καθών συμβλήθηκε με τον πρώτο των καθών, προς τον οποίο με τη σειρά της ανέθεσε το έργο της επιθεώρησης του ………………….. προς διαπίστωση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την εν συνεχεία συστηματική από πλευράς του παρακολούθηση των σε εξέλιξη ευρισκομένων εργασιών και τη σύνταξη και υποβολή εβδομαδιαίων γραπτών αναφορών. Έτσι, από τις αρχές Δεκεμβρίου ………………….. ο πρώτος των καθών άρχισε να επισκέπτεται το επισκευαζόμενο σκάφος σε εβδομαδιαία βάση και μετά από σχολαστική κάθε φορά από πλευράς του επιθεώρηση των εκτελεσμένων και των σε εξέλιξη ευρισκόμενων εργασιών να καταγράφει την πρόοδο που είχε σημειωθεί λαμβάνοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό των αποπερατωμένων περιοχών και των σε εξέλιξη ευρισκόμενων εργασιών. Μετά από κάθε εβδομαδιαία επιθεώρηση των εργασιών επί του ένδικου πλοίου ο πρώτος των καθών συνέτασσε γραπτή εβδομαδιαία Αναφορά στην οποία διατύπωνε τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις της επιθεώρησής του την οποία στη συνέχεια υπέβαλε στην δεύτερη των καθών, η οποία με τη σειρά της την υπέβαλε στην αντισυμβαλλόμενη στην επίδικη σύμβαση έργου πλοιοκτήτρια του ………………….. Στο τέλος κάθε μήνα, μαζί με την τελευταία εβδομαδιαία γραπτή αναφορά προς την πλοιοκτήτρια, η δεύτερη των καθών υπέβαλε στην πλοιοκτήτρια του ………………….. πλήρες σετ έγχρωμων φωτογραφιών που είχαν ληφθεί κατά τις εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις στο εργοτάξιο από τον πρώτο των καθών στα πλαίσια του συνόλου των επισκέψεών του στο πλοίο κατά τη διάρκεια του μηνός. Από τις προαναφερόμενες διαδοχικές γραπτές Αναφορές προς την πλοιοκτήτρια του επίδικου σκάφους και το μηνιαίο συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό προέκυπτε η εβδομαδιαία πρόοδος των εκτελεσμένων και εκτελούμενων από την πλευρά μου επί του πλοίου συμφωνημένων εργασιών, κατά τρόπο που να μην αφήνονται περιθώρια για την από πλευρά της εργοδότου αμφισβήτησης της πραγματοποιούμενης προόδου. Κατά την περίοδο από ………………….. μέχρι ………………….. ο πρώτος των καθών εξέδωσε και η δεύτερη των καθών υπέβαλε στην πλοιοκτήτρια του………………….. δεκαεπτά (17) συνολικά γραπτές εβδομαδιαίες αναφορές προόδου εργασιών και τέσσερις ομάδες φωτογραφικού υλικού, μία για κάθε ένα από τους μήνες ………………….. στις οποίες αποτυπώνονταν φωτογραφικά το εκτελεσμένο επί του πλοίου της τελευταίας έργο. Με τη συστηματική άσκηση απαράδεκτων σε βάρος μου πιέσεων και την εφαρμογή προαποφασισμένου σχεδίου οικονομικής μου στέρησης και ασφυξίας, η πλοιοκτήτρια του επίδικου σκάφους, με εξανάγκασε σε επιβράδυνση εκτέλεσης των εργασιών λόγω της δικαιολογημένης αδυναμίας μου να συνεχίσω να χρηματοδοτώ το έργο χωρίς να μου καταβάλλονται οι δεδουλευμένες αμοιβές μου, έως ότου, εντελώς αιφνιδιαστικά και καταχρηστικά, την …….. μου ανακοινώθηκε από την πρώτη, με ηλεκτρονική επιστολή της, ότι «δεν χρειάζονταν άλλο τις υπηρεσίες μου» και ότι «μου απαγορευόταν κάθε επίσκεψη μου στο σκάφος». Κατά το χρόνο της προαποφασισμένης και μεθοδευμένης αποβολής μου από το σχεδόν τελειωμένο έργο, με καταγγελία της εργοδότου, μου οφείλετο υπόλοιπο εργολαβικού ανταλλάγματος, για ήδη εκτελεσμένες εργασίες και σε εξέλιξη ευρισκόμενες τέτοιες, σε διάφορα ποσοστά αποπεράτωσης, ποσό ύψους ………………….. ευρώ. Ακολούθως, η πλοιοκτήτρια του «…………………..» ανέθεσε τη συνέχιση και ολοκλήρωση του κατά το μεγαλύτερο τμήμα του ήδη αποπερατωμένου από εμένα έργου στον επιλεγέντα από τον τεχνικό της σύμβουλο εργολάβο, μεθοδεύοντας μετακίνηση του σκάφους της από τις εγκαταστάσεις της ………………….., στις οποίες αυτό τελούσε ανελκυσμένο, σε άλλο χερσαίο χώρο στο ………………….., που είχαν επιλέξει ο νέος τεχνικός της σύμβουλος και ο εργολάβος. Ενόψει του ορατού κινδύνου να επέλθουν σκόπιμα μεταβολές και αλλοιώσεις στο έργο που είχα ήδη εκτελέσει, άλλως αυτούσια τμήματα αυτού να τύχουν αθέμιτης ιδιοποίησης από το νέο εργολάβο, ζήτησα επιμόνως από την πλοιοκτήτρια του ………………….. να προβούμε εκατέρωθεν στο διορισμό ναυτικών επιθεωρητών, οι οποίοι θα επιθεωρούσαν το επίδικο πλοίο από κοινού και θα κατέγραφαν τις ήδη αποπερατωμένες εργασίες και το στάδιο στο οποίο βρισκόταν κάθε μια από τις σε εξέλιξη ευρισκόμενες και μη αποπερατωμένες εργασίες. Εξαιτίας της αρνητικής στάσης που τήρησε η πλοιοκτήτρια του επίδικου σκάφους να συμπράξει σε κοινή πραγματογνωμοσύνη, την ………………….. κοινοποίησα σ’αυτήν (με θυροκόλληση) την από ………………….. Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση και Διαμαρτυρία μου με την οποία, αφού διατύπωνα την έντονη αντίθεση και δυσφορία μου για την κακόπιστη και αντισυμβατική συμπεριφορά της, την καλούσα σε κοινή πραγματογνωμοσύνη επί του σκάφους της για πιστοποίηση της φύσης και έκτασης του εκτελεσμένου από εμένα έργου την ………………….. και ώρα …. και συνάμα της συνιστούσα, μέχρι ολοκλήρωσης της ως άνω κοινής επιθεώρησης και επιμέτρησης, να μην προέβαινε σε μετακίνηση του σκάφους σε άλλο χώρο και προεχόντως να μην επέτρεπε την ανάμειξη άλλου εργολάβου. Η πλοιοκτήτρια του επίδικου σκάφους, αγνοώντας προκλητικά τις προς αυτήν επανειλημμένες προσκλήσεις μου για κοινή επιθεώρηση και κοινή επιμέτρηση του εκτελεσμένου από εμένα έργου, μεθόδευσε τη μετακίνηση του σκάφους της από το ………………….. στο ………………….. και την ανάθεση του υπολοιπομένου ελαχίστου ανεκτέλεστου τμήματος του έργου σε άλλον εργολάβο. Υπό τις περιστάσεις και ενόψει του κινδύνου να ματαιωθεί οριστικά η κατά της άνω πλοιοκτήτριας βάσιμη απαίτησή μου, έσπευσα, να καταθέσω εναντίον της στο Δικαστήριό Σας (Διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων), την από ………………….. αίτηση συντηρητικής κατασχέσεως του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της και δη του πλήρως ανακατασκευασμένου με δική μου εργασία και υλικά πλοίου της ………………….. προς εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησής μου μέχρι του ποσού των ………………….. ευρώ κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Η συζήτηση της πιο πάνω αίτησής μου στα ασφαλιστικά μέτρα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εκεί καθής ορίσθηκε για ………………….. Επειδή οι μόνες αντικειμενικές και αμερόληπτες καταγραφές του μείζονος τμήματος του από πλευράς μου εκτελεσμένου έργου (τουλάχιστον μέχρι την …………………..) είναι εκείνες που περιέχονται στις περιοδικές εβδομαδιαίες γραπτές αναφορές του πρώτου των καθών, που μέσω της δεύτερης των καθών υποβλήθηκαν στην πλοιοκτήτρια του … μαζί με το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό και συγκεκριμένα των δεκαεπτά (17) γραπτών εβδομαδιαίων Αναφορών που εξέδωσε ο πρώτος των καθών και υπέβαλε η δεύτερη των καθών στην πιο πάνω πλοιοκτήτρια κατά το χρονικό διάστημα από ………………….. μέχρι και ………………….. και τις τέσσερις ομάδες ψηφιακού φωτογραφικού υλικού (μία για κάθε μήνα …………………..). Επειδή οι πιο πάνω δεκαεπτά (17) γραπτές εβδομαδιαίες Αναφορές των καθών προς την πλοιοκτήτρια και τα 4 σετ φωτογραφιών συντάχθηκαν και λήφθηκαν αντίστοιχα με εντολές μεν και δαπάνες της αντιδίκου μου, πλην όμως προς το κοινό συμφέρον αμφοτέρων των μερών στην επίδικη σύμβαση μίσθωσης έργου, άλλως από την εμφάνιση και υποβολή των πιο πάνω στο δικάζον την αίτησή μου κατά της πλοιοκτήτριας ή δικαστήριο εξαρτάται η πιστοποίηση της έννομης σχέσης μου με την εκεί αντίδικο και η απόδειξη των ισχυρισμών μου, που διατυπώνω στην κατά εναντίον της προαναφερόμενη αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης. Επειδή η κακόπιστη πλοιοκτήτρια του ………………….. αρνείται να θέσει στη διάθεσή μου αντίγραφα των πιο πάνω σημαντικών εγγράφων. Επειδή αντίγραφα των προαναφερόμενων δεκαεπτά (17) γραπτών εβδομαδιαίων Αναφορών του ………………….. και τα τέσσερα σετ φωτογραφιών που απεικονίζουν και αποθανατίζουν τις εκτελεσμένες από εμένα εργασίες επί του πιο πάνω σκάφους βρίσκονται στη κατοχή και των δύο καθών, που είναι τρίτοι ως προς την ένδικη διαφορά μου με την πλοιοκτήτρια του ………………….. Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 902 ΑΚ και 450 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτο ή τον αντίδικό του την επίδειξη κάθε εγγράφου, που ο τελευταίος κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη των ισχυρισμών του, έστω και ως τεκμήριο (ΕφΑθ 1145/1975 Αρμ 26, 292, ΜΠΚερκύρας 1422/2003 (ασφ.μέτρα) Νόμος). Επειδή σε επείγουσες περιπτώσεις ή προς αποτροπή κινδύνου, την επίδειξη αυτή μπορεί να διατάξει και το Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΑθ 7106/1994 Αρμ 1994,669, ΜΠρΑθ 5965/1978 ΝοΒ 27,442, Καυκάς Ενοχ. Δικ. Αρθρ. 902). Επειδή επίσης μπορεί εκτός από τη διατασσόμενη επίδειξη εγγράφου να διαταχθεί η χορήγηση αντιγράφου στον αιτούντα με δαπάνες του (ΜΠρΘεσ 24679/1997 ό.π., ΜΠρΚερκύρας 1422/2003 ό.π.). Επειδή άλλωστε η λύση της διαφοράς ως προς την επίδειξη εγγράφων και χορήγηση αντιγράφων με ασφαλιστικά μέτρα δεν εμποδίζεται από το άρθρο 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, διότι το δικαίωμα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση δεν είναι αυτό της επίδειξης και χορήγησης αντιγράφου, αλλά το ουσιαστικό, την απόδειξη του οποίου προπαρασκευάζει η επίδειξη (ΜΠρΑθ 5965/1978 , ΜΠρΘεσ 24679/97 ο.π.). Επειδή αμφότεροι οι καθών είναι τρίτοι ως προς εμένα που ζητώ την επίδειξη των έγγραφων, που είναι απόλυτα αναγκαία για την απόδειξη των νόμιμων και βάσιμων ισχυρισμών μου κατά της πλοιοκτήτριας του ………………….. όπως αυτοί, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο διατυπώνονται στην από ………………….. με αριθμ. καταθέσεως ………………….. αίτησή μου εναντίον της στη Διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Επειδή από την συμπεριφορά της αντιδίκου μου στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων επι της αιτήσεώς μου για τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου της, η οποία κατά παράβαση των αρχών της καλοπιστίας και ειλικρίνειας (αρθρ. 116 ΚΠολΔ) αποκρύπτει τις προς αυτήν γραπτές πιστοποιήσεις του από πλευράς μου εκτελεσμένου έργου επί του πιο πάνω πλοίου από τους καθών, προκειμένου να καταστήσει δυσχερές το έργο της πιθανολόγησης της εναντίον της απαίτησής μου, συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος για τα συμφέροντα μου κίνδυνος, που δικαιολογούν τη λήψη του αιτούμενου με την παρούσα ασφαλιστικού μέτρου. Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο, λόγω της κατοικίας του πρώτου των διαδίκων στην περιφέρεια της έδρας του Δικαστηρίου Σας και ως προς τη δεύτερη των καθών λόγω της ομοδικίας κατ’ άρθρ. 37 ΚΠολΔ.

Για τους πιο πάνω λόγους και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου. Ζητώ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να υποχρεωθούν οι καθών από κοινού ή ο καθένας απ’αυτούς ξεχωριστά να μου χορηγήσουν με δαπάνες μου αντίγραφα των εις χείρας τους δεκαεπτά (17) γραπτών εβδομαδιαίων Αναφορών του πρώτου των καθών διά της δευτέρας των καθών προς την ………………….. κατά την περίοδο από ………………….. μέχρι και ………………….. στις οποίες διατυπώνονται τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις του πρώτου των καθών κατά τις ισάριθμες επισκέψεις του επί του ………………….. την πιο πάνω χρονική περίοδο κατά την επιθεώρηση του εκτελεσθέντος και υπό εκτέλεση τελούντος από εμένα έργου επί του πιο πάνω σκάφους ως επίσης και αντίγραφα της πλήρους σειράς των φωτογραφιών (τέσσερα σετ) που λήφθηκαν κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις και αυτοψίες.

Πειραιάς, ………………….. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ελευθερίου, Δικηγόρος, LLM

Πηγή: EφΑΔ 6/2012, 645 και nb.org/blog

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.