Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγοραπωλησία ακινήτου με προσύμφωνο - Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως με βάση προσύμφωνο πώλησης ακινήτου (υπόδειγμα)

Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως με βάση προσύμφωνο πώλησης ακινήτου:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ………………………………. [1] (τακτική διαδικασία)

ΑΓΩΓΗ 1) Του ……………………………… του ………………………………, κατοίκου ………………………………. 2) Του ……………………………… του ………………………………, κατοίκου ………………………………. ΚΑΤΑ Του …………………………………., κατοίκου ……………………

Δυνάμει του υπ’ αριθμόν ……………….. προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου του Συμβολαιογράφου ……………….. [2] προσυμφωνήθηκε η πώληση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα προς εμάς από τον εναγόμενο ……………….. και κατά ποσοστό 1/2 σε έκαστο εξ ημών του κάτωθι αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου: ……………….. Στον δε εναγόμενο το ως άνω ακίνητο είχε περιέλθει …………………………. Με το παραπάνω αναφερόμενο προσύμφωνο ο εναγόμενος συμφώνησε να πωλήσει και μεταβιβάσει σε εμάς κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ ημών το ως άνω αναφερόμενο και αναλυτικώς περιγραφόμενο ακίνητο αντί τιμήματος ……………….., το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε αυτόν την ……………….. και συνακόλουθα η αξίωσή μας για μεταβίβαση του παραπάνω ακινήτου είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή [3]. Επειδή ο εναγόμενος με το ανωτέρω αναφερόμενο προσύμφωνο ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί σε μεταβίβαση προς εμάς λόγω πωλήσεως της κυριότητας του ανωτέρω αναφερόμενου ακινήτου. Επειδή ο εναγόμενος κατά παράβαση των συμφωνηθέντων στο ανωτέρω αναφερόμενο προσύμφωνο δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στην απαιτούμενη δήλωση βουλήσεως για την κατάρτιση με συμβολαιογραφικό έγγραφο της οριστικής σύμβασης πώλησης ακινήτου και μεταβίβασης της κυριότητας σε εμάς και πρέπει να καταδικασθεί σε δήλωση βουλήσεως κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ με απόφαση του Δικαστηρίου Σας. Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, με δεδομένο ότι η αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των ……………….. ευρώ και η αξία του ποσοστού κυριότητας που θα μεταβιβασθεί σε έκαστο εξ ημών ανέρχεται σε (………………..: 2 =) ……………….. ευρώ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος σε δήλωση βουλήσεως [4] με περιεχόμενο την κατά κυριότητα μεταβίβαση σε εμάς λόγω πωλήσεως και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ ημών του στο ιστορικό της παρούσας αναφερομένου και αναλυτικώς περιγραφομένου ακινήτου, ήτοι: ……………………………………………………. Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μας.

Επιμέλεια: Κατερίνα Βούλγαρη, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου

Υποσημειώσεις:

[ 1 ]. Το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται από το ύψος του αντικειμένου της διαφοράς. Το κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου κατάρτισης ή εκπλήρωσης της σύμβασης.

[ 2 ]. Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον τύπο της κύριας σύμβασης. Επομένως το προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου, πρέπει με ποινή ακυρότητας, να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο. Η αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως προϋποθέτει υποχρέωση του εναγομένου από σύμβαση ή απευθείας από το νόμο, επομένως δεν επιτρέπεται καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως του εναγομένου που προσυμφώνησε ατύπως την πώληση ακινήτου, διότι η συμφωνία αυτή για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, λόγω της ακυρότητάς της, θεωρείται σαν να μην έγινε. Η ακυρότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, όταν τα περιστατικά υποβάλλονται σ’ αυτό, διότι οι διατάξεις περί τύπου των δικαιοπραξιών είναι δημοσίας τάξεως [ΕφΑθ 316/1994 ΕλλΔνη 36,712, ΕφΑθ 8341/1991 ΕλλΔνη 33,875, ΕφΑθ 7120/2000 ΕλλΔνη 2002,1458].

[ 3 ]. Η εκ του ως άνω προσυμφώνου αξίωση σε καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως ή σε εκτέλεση του προσυμφώνου γεννάται και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της με την αποπληρωμή του τιμήματος εκ μέρους του «αγοραστή» ή κατά την ημέρα που έχει καθοριστεί ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων για την κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, από τότε δε ξεκινά και η παραγραφή της που είναι 20ετής [ΕφΑθ 6026/2001 ΕλλΔνη 2004,899].

[ 4 ]. Αίτημα της αγωγής είναι η καταδίκη του υπόχρεου από το προσύμφωνο σε δήλωση βούλησης. Στο αγωγικό δικόγραφο μπορεί να σωρεύεται και η εμπράγματη αξίωση του ενάγοντος προς παράδοση του ακινήτου. Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων [ΕφΑθ 2925/77 ΝοΒ 26,227, ΕφΘεσ 1051/72 Αρμ 27,708]. Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι η αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως, όταν αφορά ακίνητο, εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων, όταν στο αγωγικό δικόγραφο σωρεύεται και η εμπράγματη αξίωση του ενάγοντος προς παράδοση του ακινήτου [Μακρίδου σε ΚΠολΔ Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα άρθρο 220 αρ. 7, Ποδηματά, Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως σελ. 184• αντίθετα ΕφΘεσ 2552/1996 Αρμ 1996,1100].

Πηγή: EφΑΔ 11/2011, 1093 // nbblog

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.