Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Λύση γάμου με διαζύγιο (συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο με αντιδικία)

Με το διαζύγιο μπορεί να λυθεί ο γάμος, είτε πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε για πολιτικό γάμο, και τη λύση του γάμου με διαζύγιο μπορούν να επιδιώξουν μόνο οι σύζυγοι.

Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εφόσον κρίνουν ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδουν τη δικαστική απόφαση διαζυγίου, με την οποία λύεται ο γάμος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου. Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφότερων των συζύγων και το διαζύγιο με αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων. Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση είτε συναινετικού διαζυγίου είτε διαζυγίου με αντιδικία των συζύγων απαιτείται η προσφυγή στα δικαστήρια και η έκδοση αντίστοιχης δικαστικής απόφασης.

Α. Συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο επιχειρείται όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την λύση του μεταξύ τους γάμου και μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους στο δικαστήριο. Η αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου εκδικάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου), στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία ένας εκ των δυο συζύγων.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι:

1) Η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους, η οποία αποτυπώνεται σε σχετική έγγραφη συμφωνία των συζύγων : Η κοινή συμφωνία των συζύγων να λύσουν το γάμο του αποτελεί τη βάση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η εν λόγω συμφωνία δεν επιδέχεται αιρέσεις ή προθεσμίες, καθώς αυτές καθιστούν τη συμφωνία ανύπαρκτη. Η θέληση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να είναι ώριμη, σταθερή, ελεύθερη και ανεπηρέαστη, χωρίς να αποτελεί αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής.

2) Διάρκεια του γάμου τουλάχιστον 6 μήνες: Ο γάμος θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατάρτισης της έγγραφης συμφωνίας λύσης του γάμου. Η προθεσμία αυτή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και αν δε συντρέχει δεν είναι δυνατή η έκδοση του διαζυγίου.

3) Δήλωση της συμφωνίας τους αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου : Οι σύζυγοι πρέπει να δηλώσουν τη συμφωνία τους να τερματίσουν το γάμο τους ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου σε μία και μοναδική συζήτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με το αντίστοιχο προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4) Έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχουν) : Ουσιαστική προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους και το ζήτημα της επικοινωνίας των με αυτά. Η εν λόγω έγγραφη συμφωνία επικυρώνεται με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση του διαζυγίου, η οποία παράλληλα αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Αυτή η συμφωνία που επικυρώνεται από το δικαστήριο έχει προσωρινό χαρακτήρα, ώσπου να εκδοθεί μεταγενέστερη σχετική δικαστική απόφαση.

5) Ρύθμιση του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του (προαιρετικά και εφόσον βέβαια υπάρχουν τέκνα) : Οι σύζυγοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ορίσουν το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο ένας εξ αυτών στον άλλων για τη διατροφή των τέκνων τους. Η εν λόγω έγγραφη συμφωνία επικυρώνεται με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση του διαζυγίου, η οποία παράλληλα αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Αυτή η συμφωνία που επικυρώνεται από το δικαστήριο έχει προσωρινό χαρακτήρα, ώσπου να εκδοθεί μεταγενέστερη σχετική δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εκ των πρώην πλέον συζύγων.

6) Δικαστική απόφαση : Μόνη η συμφωνία των συζύγων δεν επιφέρει τη λύση του γάμου, αλλά απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης που να απαγγέλει το διαζύγιο και τη λύση του γάμου. Η εν λόγω δικαστική απόφαση παράγει δεδικασμένο όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, δηλαδή όταν δε μπορεί να προσβληθεί με οποιοδήποτε τακτικό (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση) ή έκτακτο (αναψηλάφηση, αναίρεση) ένδικο μέσο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι :

1) Ληξιαρχική πράξη γάμου.

2) Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

4) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων τους.

5) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο (εφόσον οι αιτούντες δεν επιθυμούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου).

6) Γραμμάτιο παράστασης δικηγόρου.

Β. Διαζύγιο με αντιδικία

Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του ενός ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη. Τα ανδρόγυνα προσφεύγουν στην έκδοση διαζυγίου με αντιδικία όταν ένας εκ των δύο ή και οι δύο σύζυγοι διαφωνούν στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, λόγω διαφωνιών και προστριβών στις μεταξύ τους οικογενειακές σχέσεις.

Η έκδοση διαζυγίου με αντιδικία προϋποθέτει την κατάθεση ανάλογης αγωγής διαζυγίου ενώπιον της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου από έναν εκ των συζύγων (ενάγων ή ενάγουσα) κατά του άλλου συζύγου (εναγόμενος ή εναγόμενη). Κατόπιν εκδικάζεται η αγωγή διαζυγίου ενώπιον του ακροατηρίου του αρμόδιου δικαστηρίου και εφόσον αποδειχθούν οι λόγοι έκδοσης του διαζυγίου εκδίδεται η σχετική δικαστική απόφαση, η οποία λύει το γάμο.

Βασικότερος λόγος έκδοσης διαζυγίου με αντιδικία είναι ο ισχυρός κλονισμός. Ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται, δηλαδή θεωρείται ότι έχει ήδη επέλθει και υφίσταται, σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του εναγομένου, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ενάγοντος από τον εναγόμενο ή επιβουλής της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Αγωγή διαζυγίου νομιμοποιείται να ασκήσει ο σύζυγος που έχει υποστεί τον ισχυρό κλονισμό και όχι αυτός που με τη συμπεριφορά του προκάλεσε τον ισχυρό κλονισμό.

Επιπλέον, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για δύο τουλάχιστον χρόνια, ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Αν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών οι σύζυγοι έχουν απομακρυνθεί μεταξύ τους φυσικά και ψυχικά σε βαθμό που να προκύπτει ότι δεν επιθυμούν πλέον να διάγουν κοινό βίο ως ανδρόγυνο για, ανεξαρτήτως του ποιος ευθύνεται για αυτή την απομάκρυνση / διάσταση, το γεγονός αυτό της διετούς διάστασης αποτελεί λόγο ισχυρού κλονισμού του γάμου και ταυτόχρονα λόγο διαζυγίου.

Τέλος, με την αγωγή διαζυγίου, εκτός από τη λύση του γάμου, μπορούν να ρυθμιστούν και τα επιμέρους ζητήματα όπως είναι η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων.

Γ. Λοιπές αξιώσεις μεταξύ των συζύγων, μετά τη λύση του μεταξύ τους γάμου

Ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, είτε με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε με την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία, οι πρώην πλέον σύζυγοι μπορούν να κινηθούν δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, προκειμένου να διεκδικήσουν διάφορες αξιώσεις. Κυριότερες περιπτώσεις τέτοιων αξιώσεων αποτελούν η αγωγή διατροφής και η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

Ο σύζυγος (ενάγων), ο οποίος λόγω της απορίας του κινδυνεύει η διατροφή του μετά την έκδοση του διαζυγίου -είτε πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο, είτε για διαζύγιο με αντιδικία- μπορεί να αξιώσει από τον άλλο σύζυγο (εναγόμενος) την καταβολή διατροφής, δηλαδή ορισμένου χρηματικού ποσού κάθε μήνα. Βασικές προϋποθέσεις καταβολής διατροφής αποτελούν: α) η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας, β) η επιμέλεια ανήλικου τέκνου, γ) η αδυναμία εξεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης και δ) οι λόγοι επιείκειας. Η αξίωση καταβολής διατροφής - χρημάτων μπορεί να διεκδικηθεί μόνο με την κατάθεση ανάλογης αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ορισμένες εκ των προϋποθέσεων για την άσκηση της αγωγής διατροφής είναι η αμετάκλητη λύση του γάμου μέσω της έκδοσης διαζυγίου, η αδυναμία του ασκούντα την αγωγή (ενάγων) να διατραφεί με δικούς του πόρους και η αδυναμία να αρχίσει να εργάζεται λόγω της ηλικίας ή της κατάστασης της υγείας της. Στην αγωγή διατροφής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς οι συνθήκες ζωής και οι ανάγκες του ασκούντα την αγωγή (ενάγων) μετά την έκδοση του διαζυγίου, η απορία του, ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η έλλειψη εισοδήματος και περιουσίας, το μορφωτικό επίπεδο, τυχόν επαγγελματικές δεξιότητες και λοιπά προσόντα κλπ.

Ως προς την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα : Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απόκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.

Για να πληροφορηθείτε για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου με αντιδικία και την αμοιβή του δικηγόρου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310525720 για Θεσσαλονίκη και 2103810723 για Αθήνα.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.